Vedtægter

Vedtægter


for Juridisk Forening i Aalborg


(§12 ændret 2019-03-11 fra "juni månd" til "2. kvartal"


Navn og tilhørssted

§ 1. Foreningens navn er “Juridisk Forening i Aalborg”.

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Aalborg.


Formål

§ 2. Foreningen har til formål gennem sine møder, sammenkomster, paneldiskussioner, studiebesøg og studierejser m.v. at skabe et forum for social og faglig aktivitet for sine medlemmer.


§ 3. Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser.


Medlemskab

§ 4. Alle jurister og erhvervsjurister med tilknytning til Nordjylland samt cand.jur- og cand.merc.jur.-studerende ved Aalborg Universitet er optagelsesberettiget i foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan i et begrænset omfang tillade, at andre med en relevant tilknytning til Nordjylland kan optages. Disse personer kan dog ikke indtage en plads i bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan nægte en person optagelse, hvis 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Tilsvarende gælder for eksklusion af medlemmer. Et afslag på optagelse eller beslutning om eksklusion skal skriftligt begrundes, og skal forelægges den næste generalforsamling, dersom de pågældende ønsker det.

Stk. 4. Støttemedlemmer optages frit efter indstilling fra et fuldgyldigt medlem af Juridisk Forening, optagelse kan dog nægtes af et flertal i bestyrelsen. Et Støttemedlemskab har de begrænsninger, som bestyrelsen fastlægger.


Æresmedlemmer

§ 5. En person, der igennem længere tid på ganske usædvanlig måde har gjort sig fortjent til en sådan påskønnelse, kan udnævnes til Æresmedlem af Juridisk Forening i Aalborg.

Stk. 2. Udnævnelse af Æresmedlem kan alene ske ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3. Beslutning om udnævnelse af Æresmedlem træffes ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Udnævnelsen forudsætter bestyrelsens enstemmige indstilling og skal optages som særskilt dagsordenpunkt. Forslaget kan ikke gøres til genstand for debat på generalforsamlingen.

Stk. 4. Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent.

Stk. 5. Æresmedlemmer kan fratages deres æresmedlemskab af en enig bestyrelse.


Kontingent og deltagerbetaling

§ 6. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for næste regnskabsår.

Stk. 2. Såfremt kontingent ikke er indbetalt senest på månedsdagen efter kontingentperiodens udløb, sker udmeldelse automatisk.

Stk. 3. Ved udmeldelse refunderes betalt kontingent ikke.

Stk. 4. Foreningen kan om fornødent opkræve deltagerbetaling til foreningens arrangementer.


Bestyrelsen

§ 7. Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. For at være valgbar til bestyrelsen skal man være medlem af foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen med valg af 3 medlemmer hvert år, og suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Medlemmerne kan genvælges. Generalforsamlingen kan til enhver tid med et simpelt flertal fratage bestyrelsen eller enkelte bestyrelsesmedlemmer deres hverv.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende møde efter generalforsamlingen med en formand, næstformand, kasserer og sekretær.


§ 8. Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og organisation. Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere definerede opgaver.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme, i dennes fravær næstformandens stemme, udslaget.

Stk. 3. Bestyrelsen har pligt til at informere medlemmerne om sit virke.


Regnskab og revision

§ 9. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de to på den foregående generalforsamling valgte revisorer, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3. Foreningens regnskab skal aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ved fremlæggelse af regnskabet, skal der være mulighed for at sammenligne med foregående års poster.

Stk. 4. De valgte revisorer har til enhver tid uanmeldt adgang til foreningens samlede regnskabsmateriale.


Formue

§ 10. Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.


Generalforsamling

§ 11. Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens øverste myndighed.


§ 12. Den ordinære generalforsamling afholdes i 2.kvartal.

Stk. 2. Der skal indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse til ordinær samt ekstraordinær generalforsamling sker ved meddelelse på foreningens hjemmeside samt ved email til de af foreningens medlemmer, som har oplyst foreningen om deres mailadresse.

Stk. 3. Årsregnskabet og dagsordenen skal være tilgængeligt for medlemmerne mindst 14 dage før generalforsamlingen på en i indkaldelsen nærmere angivet måde.

Stk. 4. Punkter til dagsordenen for generalforsamlingen kan stilles frit af ethvert medlem ved henvendelse til bestyrelsens formand mindst 7 dage, inden generalforsamlingens afholdelse. Er dette tilfældet, skal ny dagsorden bekendtgøres ved opslag så hurtigt som muligt.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 20 % af foreningens medlemmer anmoder herom. I sidste tilfælde senest 1 måned efter bestyrelsen har modtaget begæringen.


§ 13. Stemmeberettiget er enhver, der senest 7 dage før generalforsamlingen har erhvervet medlemskab af foreningen.

Stk. 2. Stemmeret kan alene udøves ved personligt fremmøde.


§ 14. Opstilling af kandidater til valg af bestyrelse sker skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen. Kun medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen skal senest 5 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside offentliggøre alfabetisk liste over de opstillede kandidater.


§ 15. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1.Valg af dirigent.

2.Valg af referent

3.Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse.

4.Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab.

5.Godkendelse af regnskaberne.

6.Fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budget for det kommende år.

7.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blandt de opstillede kandidater, jf. § 14.

8.Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

9.Forslag fra medlemmerne.

10.Eventuelt.


§ 16. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges ved skriftlig afstemning, herunder ved brug af elektronisk stemmeafgivning, hvis dirigenten finder det hensigtsmæssigt. Der afgives en stemme pr. medlem.


§ 17. Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, afstemningernes afvikling m.v.


§ 18. Kandidater til bestyrelsen og revisorer, der undtagelsesvis ikke er til stede på generalforsamlingen, er valgbar, såfremt skriftlig fuldmagt foreligger.


§ 19. Bestyrelsen skal inden 3 uger efter generalforsamlingen have offentliggjort referat på foreningens hjemmeside.


Vedtægtsændringer

§ 20. Til ændring af foreningens vedtægter kræves 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Stk. 2. Til væsentlige ændringer af foreningens formål kræves 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer ved afstemning på en generalforsamling Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor ændringen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer.

Stk. 3. Dirigenten afgør, hvorvidt en ændring er væsentlig.


Tegning og hæftelse

§ 21. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, eller i dennes fravær næstformanden.

Stk. 2. Bestyrelsen kan give foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser samt administrere foreningens konti.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige medlemmer til at tegne foreningen efter af bestyrelsen nærmere angivne retningslinjer, jf. § 8, stk. 2.

Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen personlig hæftelse.


Opløsning

§ 22. Til foreningens opløsning kræves 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer ved en afstemning på en generalforsamling. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede, skal bestyrelsen senest 30 dage herefter indkalde til en ny generalforsamling, hvor ændringen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer.

Stk. 2. Den sidste generalforsamling bestemmer, hvortil foreningens eventuelle formue skal anvendes – dog skal denne anvendelse være i overensstemmelse med foreningens formål.


Vedtagelse og ikrafttrædelse

§ 23. Vedtægterne er således vedtaget på den stiftende generalforsamling 14. januar 2016.