Hjem


Juridisk Forening

Aalborg

CVR. nr. 37393169, stiftet 14.01.16

Juridisk Institut, Aalborg Universitet, Fibigerstræde 4

Info@juristeraalborg.dk

Det henstilles, at kommunikation og betaling så vidt muligt gennemføres digitalt

Om Juridisk Forening


Alle jurister og erhvervsjurister i Aalborg og omegn, der har interesse heri, er velkomne i foreningen (uanset om det har været muligt for os at invitere dig pr. e-mail). Formålet med foreningen er afholdelse af 3-4 årlige møder eller seminarer med faglige indlægsholdere, mulighed for faglig vidensdeling og networking, hvor der også skal være plads til uformel dialog og lidt at spise.

Det årlige kontingent er 100 kr.

Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen med valg af 3 medlemmer hvert år, og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.


Bestyrelsesmedlemmer

Referater

Vedtægter

Initiativtagere

Medlemskab

Medlemmer er i overvejende grad erhvervsaktive jurister og erhvervsjurister i Aalborgområdet, men også studerende og pensionerede jurister. Vi er pt. over 200 medlemmer i Juridisk Forening Aalborg.Ønsker du medlemskab

28/6 2021 afholdte Juridisk Forening generalforsamling over MS Teams.


Valg til bestyrelsen:

Kit Purkær Madsen blev nyvalgt

Peter Plenge blev genvalgt

Søren Gyldenhof Schilder blev nyvalgt


Valg til suppleant:

Erling Brandstrup blev nyvalgt.


I forlængelse af generalforsamling d. 28/6 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Sten Bønsing (Formand)

Kit Purkær Madsen (Næstformand)

Peter Plenge (Kasserer)

Søren Gyldenhof Schilder (Sekretær)

Nina Schjoldager

Vibeke Gamst

Desuden er den til enhver tid siddende formand for FEJ, vedtægtsbestemt bestyrelsesmedlem.


Erling Brandstrup (Suppleant).


Indkaldelse til generalforsamling 2022


Kære medlemmer af Juridisk Forening

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Juridisk Forening.

Generalforsamlingen afholdes d. 21/6 kl. 1500 på Aalborg Universitet, Kroghstræde 1, rum nr. 1.007 (Mozart).

Den foreløbige dagsorden er:
1.Valg af dirigent.
2.Valg af referent
3.Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse.
4.Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab.
5.Godkendelse af regnskaberne.
6.Fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budget for det kommende år.
7.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blandt de opstillede kandidater, jf. § 14.
Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg:
- Sten Bønsing.
- Nina Schjoldager.
- Vibeke Gamst.
Suppleanter:
- Erling Brandstrup udtræder pga. fraflytning.
Aktuelt ingen opstillede
8.Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
9.Forslag fra medlemmerne.
10.Eventuelt.

Punkter til dagsordenen for generalforsamlingen kan stilles frit af ethvert medlem ved henvendelse til bestyrelsens formand mindst 7 dage, inden generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding sker via info@juristeraalborg.dk

Tilmeldingsfristen er d. 14/6 2022.

Årsregnskab og dagsorden vil forud for generalforsamlingen blive oplagt på foreningens hjemmeside.

Efter generalforsamlingens gennemførelse vil kontraktchef Nina Schjoldager ved AAU holde et oplæg under titlen "Fra forskning til faktura".


Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Arrangementsprogram er under udarbejdelse