Hjem


Juridisk Forening

Aalborg

CVR. nr. 37393169, stiftet 14.01.16

Juridisk Institut, Aalborg Universitet, Fibigerstræde 4

Info@juristeraalborg.dk

Det henstilles, at kommunikation og betaling så vidt muligt gennemføres digitalt

Om Juridisk Forening


Alle jurister og erhvervsjurister i Aalborg og omegn, der har interesse heri, er velkomne i foreningen (uanset om det har været muligt for os at invitere dig pr. e-mail). Formålet med foreningen er afholdelse af 3-4 årlige møder eller seminarer med faglige indlægsholdere, mulighed for faglig vidensdeling og networking, hvor der også skal være plads til uformel dialog og lidt at spise.

Det årlige kontingent er 100 kr.

Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen med valg af 3 medlemmer hvert år, og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.


Bestyrelsesmedlemmer

Referater

Vedtægter

Initiativtagere

Medlemskab

Medlemmer er i overvejende grad erhvervsaktive jurister og erhvervsjurister i Aalborgområdet, men også studerende og pensionerede jurister. Vi er pt. over 200 medlemmer i Juridisk Forening Aalborg.Ønsker du medlemskab

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Juridisk Forening, d. 7/12 2022 kl. 1600.

 

 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Juridisk Forening.

 

Sten Bønsing har ønsket at træde tilbage fra hvervet som formand, og ingen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ser sig i stand til at overtage hvervet, hvorfor det er besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

Generalforsamlingen afholdes d. 7/12 2022 kl. 1600 på Aalborg Universitet, Fibigerstræde 4.

 

Den foreløbige dagsorden er:

1.Valg af dirigent.

2.Valg af referent

3.Valg til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg:

Sten Bønsing.

4.Nedlæggelse af foreningen (kun aktuelt, hvis der ikke vælges ny formand)

5.Forslag fra medlemmerne.

6.Eventuelt.

 

Punkter til dagsordenen for generalforsamlingen kan stilles frit af ethvert medlem ved henvendelse til bestyrelsens formand mindst 7 dage, inden generalforsamlingens afholdelse. 

 

Tilmelding sker via info@juristeraalborg.dk

Tilmeldingsfristen er d. 4/12 2022.

Videolink sendes til de tilmeldte, der aktivt beder om tilsendelse heraf.

 

I det tilfælde, at der ikke vælges ny formand, indstilles til nedlæggelse af foreningen. Dette kræver endnu en generalforsamling, der varsles afholdt d. 14/12 2022, kl. 1600.

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen.


Indkaldelse til generalforsamling 2022


Kære medlemmer af Juridisk Forening

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Juridisk Forening.

Generalforsamlingen afholdes d. 21/6 kl. 1500 på Aalborg Universitet, Kroghstræde 1, rum nr. 1.007 (Mozart).

Den foreløbige dagsorden er:
1.Valg af dirigent.
2.Valg af referent
3.Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse.
4.Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab.
5.Godkendelse af regnskaberne.
6.Fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budget for det kommende år.
7.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blandt de opstillede kandidater, jf. § 14.
Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg:
- Sten Bønsing.
- Nina Schjoldager.
- Vibeke Gamst.
Suppleanter:
- Erling Brandstrup udtræder pga. fraflytning.
Aktuelt ingen opstillede
8.Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
9.Forslag fra medlemmerne.
10.Eventuelt.

Punkter til dagsordenen for generalforsamlingen kan stilles frit af ethvert medlem ved henvendelse til bestyrelsens formand mindst 7 dage, inden generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding sker via info@juristeraalborg.dk

Tilmeldingsfristen er d. 14/6 2022.

Årsregnskab og dagsorden vil forud for generalforsamlingen blive oplagt på foreningens hjemmeside.

Efter generalforsamlingens gennemførelse vil kontraktchef Nina Schjoldager ved AAU holde et oplæg under titlen "Fra forskning til faktura".


Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Arrangementsprogram